Algemene voorwaarden Mix Art Gallery

Algemene Verkoopvoorwaarden Mix Art Gallery :

 

Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 

Verkoper                                            Mix Art Gallery, gevestigd te Marco Polostraat 266 1, 1056DR Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te  Amsterdam onder nummer 63979985, hierna te noemen Mix Art Gallery. Mix Art Gallery is een eenmanszaak die sieraden en fotografie verkoopt.

 

Koper:                                                Het bedrijf, de onderneming of de natuurlijke persoon die te kennen geeft een product van Mix Art Gallery te willen kopen.  

 

Overeenkomst:                                 Iedere door Mix Art Gallery met de koper te sluiten overeenkomst c.q. opdracht die betrekking heeft op de door Mix Art Gallery aangeboden producten.   

 

Designer/kunstenaar:                       Degene die het product ontworpen, bedacht en/of gemaakt heeft.

 

Leverancier:                                       Degene die een consignatie overeenkomst met Mix Art Gallery aangaat en uit hoofde van deze overeenkomst zijn producten onder brengt bij Mix Art Gallery.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomsten, waarbij verkoper iets aan een koper verkoopt, ook indien de producten en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 

2. Indien een overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld of wordt aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien. Indien de koper dit verzoekt worden de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk en kosteloos naar de koper toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kunnen, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld.

4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de koper zijn niet  geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door verkoper van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Verkoper en koper zullen indien dit het geval is in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6. Indien de verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

7. Verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

Artikel 3 Overeenkomst:

1. Overeenkomsten kunnen zowel monding als schriftelijk tot stand komen.

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod. Een aanvaarding kan ook langs elektronische weg geschieden.

3. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de verkoper het aanbod onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding van de koper niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst zonder verdere gevolgen ontbinden.

5. Verkoper kan niet aan prijzen gehouden worden, indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijs, of een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevatten.

6. Eventuele aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Verstrekken van informatie:

1. De verkoper is niet aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt doordat koper aan verkoper onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

2. De verkoper verplicht zich ertoe zorgvuldig met de hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens om te gaan. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan tot de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de verkoper gehouden is vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken, en de verkoper zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is verkoper niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de verkoper niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 5 Auteursrecht en licentie:

1. Op elk werk van verkoper is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.

2. Het is koper niet toegestaan om veranderingen in de foto's van de verkoper aan te brengen, het werk te kopiëren en/of te veelvoudigen, tenzij de verkoper hiervoor (schriftelijk) toestemming geeft.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

2. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping. De koper is echter tot opgave van zijn reden(en) niet verplicht.

1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de koper het product heeft ontvangen. Indien een koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld gaat de bedenktijd in op de dag dat de koper het laatste product heeft ontvangen.


Artikel 7 Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd:

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Deze verstrekking kan plaatsvinden door middel van het goedkeuren van de Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van de overeenkomst door de koper.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht:

1. De koper maakt gebruik van zijn herroepingsrecht door dit, binnen de bedenktermijn, op ondubbelzinnige wijze aan de verkoper kenbaar te maken. Dit kan zowel telefonisch (06-30210009) als per e-mail (info@mixartgallery.nl) geschieden.

2. De koper dient het product na de melding als bedoeld in het vorige lid binnen 14 dagen terug te zenden of te overhandigen aan de verkoper.

3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

5. De koper draagt de kosten voor het terugzenden van het product, tenzij de verkoper (schriftelijk) anders aangeeft.

6. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten tussen de verkoper en de koper van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 Verplichtingen verkoper bij herroeping:

1. De verkoper vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten van het product aan de koper, onverwijld doch binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

2. De verkoper gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode.

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht:

1. De volgende producten (en diensten) worden door de verkoper uitgesloten van het herroepingsrecht:

Ontwerpen of foto’s verkregen met een kortingsprijs.

2. Bij producten die uitgesloten worden van het herroepingsrecht zal de verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst vermelden.

 

Artikel 11 Prijzen:

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Indien dit het geval is zal de verkoper dit bij het aanbod vermelden.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft of indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien de verkoper de prijsverhoging heeft bedongen bestaat er voor de koper de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang vanaf de datum waarop de prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn, indien niet anders is vermeld, inclusief de 21%. Indien niet anders vermeld staat komen de kosten voor de BTW voor rekening van de verkoper.

 

Artikel 12 Nakoming en garantie:

1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Op alle producten van de verkoper zijn de wettelijke garanties van toepassing.

 

Artikel 13 Levering:

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

2. De verkoper zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij er een andere leveringstermijn overeengekomen is of vermeld wordt.

3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft indien dit het geval is het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zal de verkoper reeds betaalde bedragen onverwijld, doch binnen 14 dagen aan de koper terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging.

 

Artikel 14 Verplichtingen leverancier(s):

1. Alle items worden in consignatie geleverd. De geleverde items worden in principe voor een duur van max. 4 maanden in bewaring genomen en zullen binnen deze tijd retour gezonden worden, indien zij binnen deze periode niet verkocht worden. In overleg is een eventuele verlenging van deze termijn mogelijk.

2. In het aangeleverde consignatiecontract staan de volgende gegevens;

< >

de aangeleverde artikelen;

een omschrijving en filosofie/achtergrond artikelen (materiaal et cetera);

de inkoopprijzen van artikelen;

de verkoopprijzen van artikelen (marge 40%);

het volledige IBAN bankrekeningnummer;

de handtekening van de designer en/of kunstenaar

3. De items zullen in bewaring worden genomen door verkoper op het volgende adres: Marco Polostraat 266 1, (1056 DR) te Amsterdam. De producten zullen op deze plaats door de verkoper verzekerd worden tegen diefstal en brand.

4. Bij verkoop stuurt verkoper een bericht met gegevens van de koper naar de designer of kunstenaar, zodat deze de factuur kan versturen. Een factuur is exclusief 6% BTW (of indien het een stichting betreft 0% en voor accessoires 21%). De factuur moet overeenkomen met de afgesproken verkoopprijs en de marge voor de verkoper.

5. De BTW bij verkoop door verkoper naar de klant is 21% en voor rekening van de verkoper.

6. De doorgegeven verkoopprijzen van de designer en/of kunstenaar mogen elders niet hoger of lager zijn.

7. De leverancier/designer en/of verkoper verplicht zich ertoe, om kopers die direct contact zoeken met hem of haar, naar de verkoper door te sturen.

8. De verzendkosten van de producten zijn voor rekening van de leverancier. Indien zij retour verzonden worden zijn de verzendkosten voor de verkoper.

9. Indien de producten besteld worden door een koper komen de verzendkosten voor rekening van de kunstenaar en/of designer.

10. Indien het product beschadigd nadat de designer en/of kunstenaar het product heeft verzonden (via de post of een koerier) is verkoper niet verantwoordelijk voor deze schade.

11. Bij beschadiging, mits dit niet door toedoen van de klant gebeurt en binnen één jaar na de dag van aankoop van de klant geschiedt, zal verkoper het item retour sturen naar de designer en/of kunstenaar voor herstel. Indien de beschadiging door toedoen van de klant is ontstaan of na een tijdsduur van één jaar, zal er in goed overleg een prijs afgesproken worden voor een eventuele reparatie.

 

Artikel 15 Betaling:

1. De koper dient de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.

3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet zal de verkoper hem wijzen op de te late betaling. De verkoper gunt de koper vervolgens een termijn van 14 dagen, waarin de koper alsnog aan zijn betalingsverplichtingen dient te voldoen. Na deze termijn is de koper het over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper gerechtigd  eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten op de koper te verhalen. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.

4. Indien bij opdrachtnemer het faillissement wordt uitgesproken behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om ineens betaling van het gehele bedrag te vorderen.

 

Artikel 16 Klachten:

1. Klachten moet koper binnen twee weken na levering, kenbaar maken aan de verkoper en wel via telefoon (06-30210009) of e-mail (info@mixartgallery.nl). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat verkoper hier adequaat op kan reageren.

2. Eventuele klachten zullen door verkoper binnen twee weken, vanaf de datum van ontvangst, beantwoord worden. Daargelaten de situaties waarin dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt verkoper dit zo spoedig mogelijk mede en doet hij zijn uiterste best om zo spoedig mogelijk alsnog te reageren.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid:

1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging.

2. Indien een product beschadigd is of vermist wordt zorgt de verkoper ervoor dat er een nieuw product aan de koper bezorgd wordt. Indien het niet mogelijk is om een nieuw product aan de koper te leveren, wordt de koper hier zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen van op de hoogte gesteld en zal het door hem betaalde bedrag aan hem terugbetaald worden.

3. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot éénmaal de hoogte van het in de overeenkomst overeengekomen product.

4. Indien er een consignatie overeen gekomen is zullen items door de verkoper bewaard worden

op het volgende adres: Marco Polostraat 266 1, (1056 DR) te Amsterdam. De producten zullen op deze plaats door de verkoper verzekerd worden tegen diefstal en brand.

 

Artikel 18 Overmacht:

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.

3. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

4. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

 

Of

 

4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht gedeeltelijk de verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd dit gedeelte aan opdrachtgever te factureren. De opdrachtgever is gehouden om deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van eventuele ontstane schade aan de andere partij. Voor zover het een servicecontract betreft, kan de overeenkomst indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt slechts gedeeltelijk ontbonden worden. Pas indien de overmacht langer duurt dan zes maanden kan de gehele overeenkomst worden ontbonden.

 

Artikel 19 Opschorting en ontbinding

1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien;

de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

opdrachtgever goede gronden heeft om e vrezen dat de opdrachtgever niet aan de verplichtingen na zal komen;

door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever van opdrachtnemer niet langer gevergd kan worden dat deze de overeenkomst tegen de ten tijde overeengekomen voorwaarden zal nakomen.

2. Indien opdrachtnemer over gaat tot ontbinding of opschorting, is opdrachtnemer op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van eventuele schade van opdrachtgever.

3. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

4. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is of indien er zich omstandigheden voor doen waardoor instandhouding door de opdrachtnemer niet in redelijkheid gevergd kan worden.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de bestaande vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.Indien ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, dient opdrachtgever de schade die opdrachtnemer heeft geleden te vergoeden.

7. Indien de overeenkomst tussentijds door opdrachtnemer wordt opgezegd zal deze zorg dragen, in overleg met opdrachtgever, dat de nog te verrichten werkzaamheden worden overgedragen aan een derde, tenzij dit niet in redelijkheid van de opdrachtnemer gevergd kan worden, of er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht:
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.